Dokumentacja

DOKUMENTACJA MEDYCZNA PACJENTA – zasady udostępniania

Wydrukuj, wypisz i przekaż personelowi poradni:

Wniosek o dokumentację medyczną – druk

Dokumentacja medyczna jest szczególnym zbiorem danych osobowych. Informacje o stanie zdrowia zawarte w dokumentacji medycznej podlegają zaostrzonemu rygorowi ochrony prawnej, ponieważ zaliczane są do kategorii danych osobowych wrażliwych. Dokumentacja medyczna pacjenta, prowadzona jest w postaci elektronicznej lub papierowej, jest własnością zakładu – Przychodni Specjalistycznej MEDIMED w Sosnowcu. W związku z tym, że podmioty lecznicze zobowiązane są do przedsięwzięcia odpowiednich środków zapewniających ochronę przed bezprawnym ujawnieniem danych zawartych w dokumentacji medycznej w „Medimed Sosnowiec” opracowano procedurę udostępniania dokumentacji w oparciu obowiązujące regulacje prawne.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2016, poz. 186 ze zm.) dokumentacja medyczna udostępniania jest:
1. pacjentowi (za okazaniem dowodu tożsamości)
2. przedstawicielowi ustawowemu pacjenta
• rodzicowi, do chwili ukończenia przez dziecko 18 roku życia, za okazaniem jego dowodu osobistego,
• opiekunowi ustanowionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia(opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym, opieka nad ubezwłasnowolnionym)
3. osobie upoważnionej przez pacjenta,
• za okazaniem upoważnienia do udostępniania dokumentacji medycznej,
• po zweryfikowaniu, czy upoważnienie znajduje się w dokumentacji medycznej pacjenta.

Po śmierci pacjenta, osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana na wniosek uprawnionej osoby lub upoważnionej przez niego osoby:
• do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
• poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,

Składanie wniosków oraz wydanie dokumentacji medycznej następuje w godzinach pracy recepcji pisemnie, za pośrednictwem e-maila (hasłem do otwarcia pliku będzie Twój PESEL) bądź ustnie.

Sporządzenie i wydanie kopii, odpisów i wyciągów z dokumentacji medycznej pacjenta odbywa się w terminie do 7 dni, następującym po dniu złożenia wniosku.

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta za udostępnienie dokumentacji medycznej, ale tylko w formie sporządzenia jej wyciągów, odpisów lub kopii oraz wydanie na informatycznym nośniku danych podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej nie mogą przekroczyć wysokości kwot określonych w art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta.

Odmowa wydania dokumentacji medycznej, w przypadkach w których w których udostępnienie nie jest możliwe, wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.