Polityka prywatności

Ochrona Danych Osobowych RODO 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) z dnia 27-04-2016 informuję, że:
– administratorem danych osobowych Pacjentów jest: MEDIMED CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO, 41-200 Sosnowiec, ul. 1-go Maja 26 reprezentowana przez Zarząd Spółki
– wyznaczony został Inspektor Danych Osobowych – Krzysztof Gembora, z którym można się kontaktować pod numerem tel: 501 862 563
– administrator będzie przetwarzał dane osobowe pacjenta na podstawie art.9 ust.2 lit. h RODO w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6-11-2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15-04-2011 o działalności leczniczej
– dane osobowe mogą być udostępniane innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora
– dane osobowe Pacjenta nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
– dane osobowe Pacjenta będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych, to jest z art. 29 ustawy z dnia 06-11-2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
– Pacjentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
– podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji w/w celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczenia medycznego.

Call Now ButtonZadzwoń do nas