Regulamin świadczenia usług telemedycznych

MEDIMED Centrum Zdrowia Psychicznego – podmiot leczniczy wpisany do Rejestru Podmiotów
Prowadzących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod numerem księgi
rejestrowej nr 230255 prowadzony przez MEDIMED CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Sosnowcu przy ul. 1-go maja 26, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000845830 reprezentowaną przez Zarząd w osobach:
Piotra Kościucha – członka Zarządu
Grzegorza Wasińskiego – członka Zarządu
WSTĘP
 Usługa telemedyczna – świadczenie zdrowotne wykonywane przez Centrum Zdrowia
Psychicznego na rzecz Pacjenta na odległość za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
bez bezpośredniego badania Pacjenta
Podstawa prawna: art. 42 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.
Ustęp pierwszy o brzmieniu – lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim,
osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub
systemów łączności, a także po analizie dokumentacji medycznej tej osoby.
 Formularz – formularz recepty, formularz teleporady – umożliwia realizację usługi
telemedycznej.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 Korzystanie przez Pacjentów z usług telemedycznych odbywa się na zasadach określonych w
niniejszym regulaminie.
 Korzystanie przez Pacjentów z usług telemedycznych jest możliwe po akceptacji postanowień
w niniejszym regulaminie.
 Dostępność usług zależy od indywidualnej dostępności lekarzy.
 Usługi telemedyczne świadczone są po dokonaniu opłaty.
 Opłata z tytułu usług telemedycznych jest zgodna z aktualnym cennikiem usług obowiązującym
w placówce.
 Na wniosek Pacjenta placówka udostępnia dokumentację medyczną nieodpłatnie.

ZASADY UDZIELANIA USŁUG TELEMEDYCZNYCH
 W celu skorzystania z usługi telemedycznej należy wypełnić wszystkie pola formularza w
sposób rzetelny i zgodny z prawdą.
 Pacjent zobowiązany jest do wniesienia opłaty zgodnej z cennikiem. Opłata pobierana jest
przez serwis rozliczeniowy za pośrednictwem strony internetowej placówki.
 Warunkiem wykonania usługi telemedycznej jest uzupełnienie wszystkich obowiązkowych pół
formularza oraz uiszczenie opłaty.
 W przypadku odnowienia e-recepty (przepisania leku bez konsultacji) lekarz może wypisać
receptę tylko i wyłącznie na środki i produkty lecznicze stosowane dotychczas.
 W ramach usługi telemedycznej pacjent może otrzymać:
a. Poradę medyczną
b. Informacje na temat przyjmowanych leków
c. e-receptę

d. e-zwolnienie
 Usługa telemedyczna jest udzielana po ustaleniu z Pacjentem konkretnego dnia i godziny
konsultacji (+ – 45 minut)
OGRANICZENIA KORZYSTANIA Z USŁUGI TELEMEDYCZNEJ:
Usługi telemedyczne nie są przeznaczone dla Pacjentów wymagających hospitalizacji oraz w stanie
bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.
MEDIMED Centrum Zdrowia Psychicznego nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone
korzystaniem z usług telemedycznych.

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW
Umowa o świadczenie usługi telemedycznej zawierana jest na zasadach określonych w regulaminie
poprzez:
a. Wypełnienie wszystkich pół formularza
b. Akceptację regulaminu przez Pacjenta
c. Dokonanie opłaty zgodnej z cennikiem.
Umowa o świadczenie usługi telemedycznej zostaje zawarta na czas wykonania usługi telemedycznej
lub odmowy wykonania usługi telemedycznej.
Pacjent ma możliwość odstąpienia od umowy na dzień przed wykonaniem usługi telemedycznej na
adres medimed@wp.pl lub telefonicznie 323603025.
W przypadku odstąpienia Pacjenta od umowy, przynajmniej 1 dzień przed wykonaniem usługi, opłata
zostanie zwrócona Pacjentowi w terminie 7 dni na rachunek bankowy Pacjenta, z którego dokonano
opłaty.
PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTÓW
Pacjent jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych, które są niezbędne dla celów
tworzenia i przechowywania dokumentacji medycznej oraz danych niezbędnych do kontaktu, w tym
adresu e-mail i numeru telefonu.
Pacjent akceptuje, że w niektórych przypadkach dla celu wykonania usługi telemedycznej będzie
konieczne podanie dodatkowych danych osobowych.
Pacjent nie może wykorzystywać usług telemedycznych dla celów niezgodnych z prawem.

Call Now ButtonZadzwoń do nas